Nesouhlas Republikové rady APZŠ s navrhovaným postupem prací na testování žáků 5. a 9. ročníku

přidáno: 7. 6. 2011 6:53, autor: Viktor Vojtko
Na odborné konferenci, kterou MŠMT uspořádalo v pátek 15. října a kterou zahájilo diskusi ke standardům pro základní vzdělávání a k hodnocení výsledků vzdělávání, předložil ministr školství Mgr. Josef Dobeš svou představu o časovém postupu prací na systému srovnávacích zkoušek žáků 5. a 9. ročníku, ve které mimo jiné zmínil návrh na pilotní ověřování těchto zkoušek v červnu r. 2011.

Republiková rada APZŠ zásadně nesouhlasí s takto uspěchaným postupem.

Jednou z hlavních příčin, proč se zhoršují výsledky našich žáků i v mezinárodním srovnávání, je struktura vzdělávací soustavy, nikoli absence plošného testování. Odliv žáků na osmiletá gymnázia způsobuje nepřirozenou skladbu žáků 2. stupně českých škol, v jejímž důsledku dochází k zákonitému poklesu úrovně vzdělávacích výsledků. Na osmiletá gymnázia, ale i jiné střední školy s maturitou se z důvodu převisu nabídky studijních míst dostávají i žáci s průměrnými až podprůměrnými výsledky. Učitelé základních škol jsou následně obviňováni z nekvalitního vzdělávání žáků.

Pokud už by mělo dojít k zamýšlenému testování žáků za účelem zkvalitnění výsledků vzdělávání (a nikoli pro žebříčkování škol), považuje Asociace pedagogů za velmi potřebné důkladné promyšlení postupu, především ve smyslu návaznosti jednotlivých kroků a jejich časového sledu. Navrhujeme proto alespoň roční posun oproti návrhu p. ministra:

1. etapa: (listopad 2010 - červen 2011)

a) v této fázi by mělo dojít k revizi očekávaných výstupů v RVP jakožto obsahových standardů (konkretizace příliš obecných formulací, důslednější činnostní pojetí některých z nich, i vymezení základních požadavků na faktografické znalosti)

b) tvorba evaluačních standardů ke všem očekávaným výstupům všech vzdělávacích oborů v RVP a evaluačních nástrojů k nim - musí jít o promyšlené, odborně zpracované, důkladně vědecky ověřené nástroje, které zaručují objektivní vyhodnocení i závěr, nástroje musí být různorodé (vedle testových úloh také objektivizovaný písemný či ústní projev, objektivizovaná praktická zkouška a další)

2. etapa: (září 2011 - červen 2012)

a) vydání evaluačního standardu, otevření portálu již připravených evaluačních nástrojů (postupné doplňování) a implementace do škol podpořená vzděláváním učitelů
b) výběr testovaných oborů (tj. těch, z nichž by byli testováni žáci v 5. a 9. ročníku) + výběr nástrojů vhodných k testování
c) příprava pilotního ověřování
d) pilotní ověřování - 5. ročník bude teprve nyní v celé republice vyučovat dle ŠVP, pilotní ověřování v 9. ročníku uskutečnit nejlépe ve školách, které vyučují podle ŠVP již od školního roku 2004/05, tzn. jejichž žáci prošli výukou dle ŠVP od 2. ročníku (pilotní školy) (červen 2012)

3. etapa: (září 2012 - červen 2013)

a) analýza pilotního ověřování
b) příprava generálky (včetně úprav vzešlých z analýzy dosavadních výsledků)
c) generálka - volitelná účast škol (červen 2013)

4. etapa: (září 2013 - červen 2014)

a) analýza generálky
b) příprava "ostré verze" (opět včetně úprav vzešlých z analýzy dosavadních výsledků)
c) "ostrá verze" - povinná účast škol (červen 2014)

Navržený postup předpokládá systematickou práci MŠMT, co nejrychlejší zahájení prací na revizi očekávaných výstupů, a tedy kvalitní personální zajištění těchto činností. Očekáváme, že MŠMT odpovědně přistoupí, event. umožní diskusi k výběru realizátora testování, a také zahájí práce na nutných legislativních opatřeních, která příslušně upraví přístup k výsledkům testů a neumožní jejich "žebříčkování".

Předpokládáme, že tak jak MŠMT deklarovalo, bude dbát na názory učitelů a k jednotlivým krokům umožní připomínková řízení a zorganizuje konference včetně jednání oborových sekcí.

Říjen 2010, Republiková rada APZŠ ČR
Comments