Republiková rada APZŠ ČR se připojuje ke znění níže uvedeného memoranda

přidáno: 10. 3. 2012 5:45, autor: Anna Doubková ml.   [ aktualizováno 10. 3. 2012 5:45 ]
Republiková rada APZŠ ČR se připojuje ke znění níže uvedeného memoranda, které vzniklo na základě jednání odborných asociací působících ve školství. Memorandum bylo předáno premiéru České republiky a dalším činitelům působícím ve státním aparátu a v politických pozicích.
 

MEMORANDUM

z prvního setkání zástupců pedagogických asociací

konaného dne 23. února 2012 na Pedagogické fakultě UK v Praze

___________________________________________________________________________

Cílem setkání bylo zmapování názorů pedagogických asociací všech stupňů škol na současnou kvalitu vzdělávání a navržení kroků směřujících k jejímu zvýšení.                 

Účastníci setkání dospěli k následujícím závěrům:

Řízení národní vzdělávací soustavy dlouhodobě vykazuje řadu nekoncepčních, nesystémových až chaotických prvků a kroků. Důsledkem toho je pokles úrovně vzdělání, což dokazují výsledky žáků v mezinárodních srovnáních (PISA), výsledky maturitních zkoušek, dále evaluační zprávy (OECD), výzkumy dokladující snižující se motivaci žáků a změnu vnímání vzdělání v jejich hodnotovém žebříčku, ale i demotivace učitelů vyplývající mj. i z oficiálního hodnocení průběhu školské reformy.

Řešení vidíme ve vytvoření kvalitní dlouhodobé koncepce rozvoje školské soustavy, založené na odborných analýzách, prognózách, vyhodnocení pozitivních společenských potřeb a dosavadního vývoje našeho školství.

Tuto koncepci rozvoje je nutné zajistit souborem systémových prováděcích opatření s důrazem na její dostatečné finanční zajištění a rovněž ukotvení v kvalitních právních normách.

Za nejzávažnější problémy účastníci považují:

  1. neujasněnou státní koncepci vzdělávání,
  2. nedostatečné nebo chybějící normy, kritéria a nástroje vedoucí k nastavení požadované kvality vzdělávání a celého školského systému (maturitní zkoušky, standard kvality učitele, kariérní řád aj.),
  3. destabilizaci školského systému (nejasný stav školské reformy, nekvalitní a často měněné právní normy),
  4. podfinancování celého školského systému a dílčí neefektivnost ve využívání zdrojů,
  5. demotivaci pracovníků škol a školských zařízení.
Účastníci setkání vstřícně nabízejí decisní a zákonodárné sféře svoje odborné kapacity a zkušenosti pro tvorbu, oponování a připomínkování návrhů.
Comments