Stanovisko Republikové rady APZŠ ČR k otázce testování žáků v 5. a 9. ročnících

přidáno: 7. 6. 2011 6:55, autor: Viktor Vojtko
Evaluace žáků v uzlových bodech procesu vzdělávání je jednou z významných podmínek rozvoje vzdělávací soustavy.

Z celé šíře této problematiky chceme zdůraznit především tyto dva aspekty:

Odbornost

Testovat lze pouze standardizované hodnoty, tzn. pracím na testování musí předcházet standardizace výstupů.

Srovnávání škol

Z hlediska srovnání s ostatními zeměmi Evropy je česká vzdělávací soustava velmi diverzifikovaná, to znamená, že školy pracují v rozmanitých podmínkách s žáky rozdílné úrovně. Upozorňujeme, že vzhledem k různým podmínkám škol a vstupní úrovni žáků nemohou být testové výsledky žáků školy ukazatelem kvality výchovně vzdělávacího procesu konkrétní školy.

Testování by mělo posílit roli škol a napomáhat zvyšování kvality vzdělávání, ne školám uškodit. Zásadně odmítáme vytváření žebříčku dle výsledku testů škol.

Vytvoření evaluačního standardů a z něj vycházejících evaluačních nástrojů je náročným vysoce odborným úkolem. Požadujeme po MŠMT ČR, aby pro něj vytvořilo materiální a personální podmínky a přiměřený čas. Školy standardy a evaluační nástroje pro svou kvalitní práci potřebují.

Na tomto procesu je APZŠ ČR ochotna se svými odbornými kapacitami podílet.


V Praze dne 25. 9. 2010
Comments