Ankety a diskuze‎ > ‎

Anketa k chování žáků

Dotazník na chování žáků: stáhněte si níže uvedený dotazník, vyplňte a pošlete nám jej!

Zajímají-li vás podrobnější výsledky, kontaktujte nás.

NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ NÁZORY

Škola – učitel
 • Velké školy - učitelé nezvládají vysoké počty žáků koncentrované v jedné budově. 
 • Je nutné vytvořit dobré klima školy.
 • Podstatně zlepšit vztah učitel – rodič.
 • Potřeba širší nabídky vzdělávání učitelů v problematice problémových dětí a jejich rodičů.
 • Fakulty produkují odborníky na vědu, ne pro učitelství. Absolventi nejsou připraveni na práci učitele ve škole. Fakulty dlouhodobě nereagují na kritické připomínky.
 • Během studia učitelství systematicky připravovat studenty na problémové chování žáků.
 • Učitelé by měli být silné osobnosti – zohlednit při výběru studentů na VŠ pedagogického směru psychologické předpoklady uchazečů o studium učitelství.
 • Posílit vzdělávání učitelů v oblasti práce s problémovými žáky,
 • Na každé škole by měl být zaměstnán odborník, jehož pracovní náplní by měla být práce s problémovými dětmi, podchycení všech náznaků nekázně, náznaků šikany, spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a úřady. Potřeba pedagogických asistentů a psychologů ve školách.
 • Navýšit mzdové prostředky na asistenty a psychology; využít peníze z EU v podobě grantů.
 • Uzákonit úlevu z úvazku metodika primární prevence.
 • Není zajištěna právní ochrana učitelů proti nevhodnému chování žáků a rodičů.
 • Přijmout opatření o naplnění tříd – max. do 26 žáků.
 • Škola by měla mít možnost požádat o vyšetření problémového žáka bez souhlasu rodičů a na základě vyšetření pedagogicko psychologické poradny umístit žáka do zvláštní školy (výchovného ústavu) nebo jej vyloučit, třeba i dočasně nebo ho jinak izolovat od kolektivu, kde škodí.
 • Výše platu neodpovídá požadovanému vysokoškolskému vzdělání. Muži často odcházejí z finančních důvodů.
 • Škola nemá podporu v legislativě – tím i nižší autorita v očích rodičů a žáků. Zákonem stanovená výchovná opatření nemají žádný účinek. Legislativně zvýšit pravomoci školy při řešení hrubých kázeňských deliktů, šikany, ničení majetku .
 • Školy by měly mít nástroj jak nepřizpůsobivé žáky separovat a donutit rodiče k odpovědnosti za chování svých dětí. Zvýšit (posílit) pravomoci školy ve směru působení na rodinu. 
 • Rozdělit agregovaný normativ na 2 části: na vzdělání a na mimoškolní aktivity.
 • Zavést výuku etické výchovy. Zvýšit nabídku zájmové činnost na školách (podmínkou jsou finance).
Žák
 • Děti neumí rozlišit co je dobré, správné a co ne.
 • Žáci znají jen svá práva, ne povinnosti.
 • Děti nejsou vedeny ke zdrženlivosti, skromnosti –„teď to chci a budu to mít“. Z toho pak plynou podvody, krádeže a agresivní chování.
 • Do 1. třídy nastupují často individuality, které mají zažito, že mohou všechno a nikdo je do ničeho nesmí nutit.
 • Děti napodobují své rodiče. Chování žáků bude vždy takové, jaké jim dovolí „dospělácká“ společnost. Záleží na tom, jaký vzor si ze svého okolí vyberou.
 • Žáci nemají zájem usilovat o dobré výsledky; tělesná i duševní lenost. 
 • Nárůst vulgárního vyjadřování mezi dětmi, návyky vulgarismů přinášejí děti z domova. V televizních pořadech používají vystupující hrubé a vulgární výrazy (herci, moderátoři).
 • Veškerý zničený majetek by měl nahradit ten, který ho zničil.
 • Výchovná opatření se naprosto míjí účinkem, žákům je úplně jedno, jestli mají důtku nebo snížený stupeň z chování. Provokativně dávají najevo, že jim to nevadí (zřejmě ani rodičům).
 • Školský zákon nadržuje neukázněným žákům. Netrestat žáka, ale zákonné zástupce.
 • Snížit právní odpovědnost na 14 let. 
Rodina
 • Intenzivnější spolupráce rodičů se školou, nedostatečná komunikace se školou.
 • Nedostatek objektivity v posouzení schopností a předpokladů dítěte - její absence vede k neúměrným nárokům a ke stresování dítěte.
 • Příliš volná výchova, zlehčování přestupků a prohřešků ze strany rodičů. 
 • Důrazně připomínat povinnosti rodiny v oblasti výchovy (chování) dětí.
 • Rodiče musejí bezpodmínečně pociťovat zodpovědnost za výchovu a chování svých dětí. Selhává výchovná funkce rodiny - nedůslednost, hledání viníků jinde. Problémy s rodiči stejné jako u žáků – agresivita, vulgárnost, nerespektování autority učitele, omlouvání přestupků žáka.
 • Nesprávný postoj rodičů k různým přestupkům, kterých se ve škole jejich dítě dopouští. Veškerou vinu za zhoršení chování svádějí na školu.
 • Možnost potrestat rodiče v případě úmyslného poškození dobrého jména školy (vycházejí jen z informace od dítěte).
 • Dokud rodiče nebudou stoprocentně právně odpovědní za své nezletilé děti, k nápravě nedojde. K nápravě je nutná i negativní motivace postihem rodičů.
 • Kázeňská opaření školy jsou k smíchu jak žákům, tak i rodičům. Platí jen finanční postih. 
 • Důsledky nekázně žáků, kdy nepomohou ani kázeňská opatření, musí pocítit zákonní zástupci - rodiče.
 • Největší problémy s rómskými dětmi a dětmi ze sociálně slabých rodin. Jediným účinným nástrojem na rodiče je odebrání sociálních dávek - i to někdy nestačí.
 • Chybí motivace rodičů k zájmové činnosti dětí.
Veřejná správa - společnost
 • Je nutná zásadní změna v hierarchii hodnot společnosti. Převažuje názor: k prosazení svého je třeba být bezohledný, tvrdý, zlý, sobecký.
 • Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi školou a dalšími institucemi, které mají v popisu práce péči o děti (PPP, sociální odbor apod.) a Policie ČR, soudy.
 • Účinnější, razantnější, rychlejší a důsledné jednání správních orgánů, pokud rodiče zanedbávají péči o dítě, ohrožují jeho mravní výchovu.
 • Neúměrně dlouhé domlouvání a přesvědčování, dohled sociálního pracovníka (mnohdy předem ohlášená návštěva se míjí účinkem). A škola jen sleduje, posílá hlášení, urguje a často vidí marnost svého počínání. Zájem dítěte jde do ztracena.
 • Největší problém – nepostižitelnost rodičů za přestupkové a trestné chování dětí. Rozhodné a rázné řešení negativních vlivů, nebát se požadovat „potrestání“ agresora.
 • Odbory sociální péče i policie nezakročují důsledně, nedotahují vyšetřování do konce; pokud jsou důkazy, mělo by dojít k potrestání viníka.
 • Rodiče si myslí, že se jim nemůže nic stát, nikdo na ně nemůže, že mají jen práva.
 • Potřebujeme dostatečné restriktivní nástroje k řešení závadného chování dětí.
 • Instituce zabývající se školskou problematikou musí při požadavcích kladených na práci učitelů respektovat skutečnost, že žáci, kteří dnes navštěvují školu, žijí v jiných sociokulturních podmínkách.
 • Orgány veřejné a státní správy se zhoršením chování nezabývají. Sociální pracovníci by měli být v terénu - ne v kancelářích.
 • Častější kontrola nočních podniků.
 • Každý kraj by měl mít speciální (internátní) školu pro případy zvlášť narušených žáků.
Legislativa
 • Změnou stávajících právních předpisů dosáhnout zvýšení péče rodičů o své děti.
 • Odborné vyšetření žáka při nevhodném chování i bez souhlasu rodičů. 
 • Podmínečné vyloučení ze školy – zodpovědnost za tuto dobu by nesli rodiče (viz domácí vyučování), větší odpovědnost rodičů za výchovu a vzdělání.
 • Změnit pravomoci škol ve vztahu k zákonným zástupcům – zpřísnit postihy zákonných zástupců za přestupky svých dětí (alkohol, drogy, šikana, ničení majetku).
 • Zvýšit prestiž a ochranu učitelů. Uzákonit statut veřejného činitele pro pedagogy.
 • Přehodnotit názor na porušování práv dětí, změna zákonů a vyhlášek.
 • Legislativně zakotvit plnou odpovědnost žáků a jejich zákonných zástupců za úmyslně způsobené škody na majetku, povinnost uhradit zničený majetek školy, případně spolužáků. Totéž by se mělo týkat i majetku obcí a jejich obyvatelů.
 • Stanovit zodpovědného sociálního pracovníka na úřadech pověřených obcí pro styk se školou, vybaveného kompetencemi, který by monitoroval problematické žáky, jednal s jejich rodiči za účasti příslušného učitele.
 • Vytvořit orgán, který bude mít patřičnou pravomoc v jednání s rodiči, kteří nejsou přístupni žádné domluvě. Vybavit ho kompetencemi, které by umožnily včas řešit nápravu bez zdlouhavých byrokratických bariér.
Média
 • Hledat podporu při výchově dětí u médií a veřejnosti.
 • Působit na média, aby přijaly díl odpovědnosti při utváření názoru na vzdělání a výchovu, posilování pozitivních hodnot v životě člověka.
 • Víc pořadů zaměřených na výchovu dětí podporujících tvorbu životních hodnot , toleranci, ochotu pomáhat druhým, poznávání dobra a zla (zvážit vysílání pro školy).
 • Minimalizovat zobrazování násilí v médiích (agresivita, brutální hrdinové, vulgárnost, prezentace drog = vzory). Návody k patologickému jednání.
 • Zdůrazňovat povinnost rodiny pečovat o své děti – ve sdělovacích prostředcích se poukazuje jen na nejotřesnější případy.
 • Pomáhat změnit negativní postoj veřejnosti k učitelské profesi. 
 • Média by měla nezkresleně informovat o situaci na školách a pomáhat při formování postojů rodičovské veřejnosti k výchově mládeže a ke vzdělávání. Zlepšení obrazu školství v mediích.
ĉ
Viktor Vojtko,
7. 6. 2011 6:50