O nás‎ > ‎

Organizační struktura

VEDENÍ APZŠ


 
Mgr. Jaroslav Štercl
předseda
 
Josef Vondráček
místopředseda
 
Mgr. Vlasta Potužáková
místopředseda 
Mgr. Michaela Rybářová
místopředseda
 
Mgr. Jiřina Palkovičová
hospodář 
 
 

VEDOUCÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

 
Oblast evaluace: PaedDr. Karel Tomek
Oblast kurikula: Mgr. Michaela Rybářová 
Oblast financování a řízení školství:  Mgr. Jiřina Palkovičová 
Oblast vzdělávání učitelů  Mgr. Dana Svobodová 

 

Základní klub APZŠ

Základní organizační jednotkou APZŠ je základní klub APZŠ (dále ZK), který je v přímém spojení s Republikovou radou APZŠ. ZK mohou vytvářet členové na pracovištích nebo z většího územního celku.

Krajské sdružení APZŠ

ZK vytvářejí krajské sdružení (jako koordinační centrum), které je partnerem odborů školství krajských úřadů a navrhují své zástupce do krajských školských rad. Krajské sdružení (KS) svolává valnou hromadu zástupců ZK, která stanoví své priority v činnosti APZŠ na území kraje a která navrhuje svého zástupce do republikové rady APZŠ.

Republiková rada APZŠ ČR 

Republiková rada (dále jen RR) řídí činnost organizace v období mezi sněmy. Zajišťuje informovanost členů a zpětnou vazbu mezi členy a Republikovou radou. Zastupuje APZŠ navenek, je partnerem orgánům veřejné správy ve školství na všech úrovních. RR volí ze svého středu předsedu, místopředsedy a hospodáře APZŠ. Svolává řádný, případně mimořádný sněm. Závazným pro její práci je usnesení sněmu; zajišťuje jeho realizaci. RR za svou činnost odpovídá sněmu APZŠ, jemuž předkládá zprávu o činnosti a hospodaření

.

V období mezi sněmy může do Republikové rady kooptovat dalšího člena, případně náhradníka na uvolněné místo v Republikové radě. Schází se zpravidla jednou za dva měsíce. RR v jednání navenek zastupuje APZŠ předseda a místopředsedové, případně jiný radou pověřený člen. Může zvolit výkonný výbor Republikové rady, který řeší aktuální úkoly v období mezi jejími schůzemi, nebo vytvořit pracovní skupinu s dočasnou působností, v obou případech předkládají své závěry k projednání či dodatečnému schválení Republikové radě na její nejbližší schůzi. Práce Republikové rady a jejich orgánů se řídí jednacím řádem. RR zajišťuje spolupráci s ostatními pedagogickými iniciativami a odborovým svazem. Činnost Republikovou radou pověřených zástupců APZŠ v různých orgánech a seskupeních nesmí být v rozporu se stanovisky a návrhy orgánů APZŠ. V případě rozhodnutí, které spadá do kompetence sněmu, předloží ho Republiková rada k dodatečnému schválení následujícímu sněmu. V případě potřeby ustanovuje sekce. 

Sněm APZŠ

Je nejvyšším orgánem APZŠ, svolává jej Republiková rada nejméně jednou za 2 roky. Volí Republikovou radu APZŠ a revizní komisi na dobu 2 let. Schvaluje stanovy a dokumenty pro činnost APZŠ. Vymezuje pravomoci Republikové rady a dalších orgánů APZŠ.

Podřízené stránky (1): Republiková rada