O nás‎ > ‎Sněmy‎ > ‎

Programové záměry

Programové záměry APZŠ ČR po 10. sněmu konaném 23. listopadu 2010 v Praze

Oblast kurikulární reformy

Iniciovat kroky související s kurikulární reformou a s její praktickou realizací ve školách
 • k revizi očekávaných výstupů v RVP ZV, ke stanovení povinných očekávaných výstupů ve 3. ročníku 
 • k diskusi nad tvorbou modelových osnov a zveřejňování příkladů dobré praxe 
 • k metodické podpoře výuky 1. cizího jazyka od 1. ročníku školní docházky (anglického jazyka) 
 • k diskusi nad zaváděním 2. cizího jazyka jako povinné součásti základního vzdělávání 

Oblast evaluace

Iniciovat a účastnit se kroků souvisejících s evaluací žáků v uzlových bodech vzdělávání
 • směřujících k vytvoření funkčních evaluačních standardů a nástrojů, podílet se svými odbornými kapacitami na tomto procesu 
 • směřujících k podpoře obsahově a časově kvalitně promyšlené přípravy testování 
 • směřujících k monitoringu aktuálního stavu úrovně dovedností a schopností žáků, k stanovení podpůrných opatření ke zlepšení stavu, nikoli k sestavování "žebříčků" 
 • směřujících k nakládání s výsledky testování jakožto s neveřejnými, interními informacemi pro vlastní potřeby škol 

Oblast přípravy a profesního rozvoje pedagogů

Iniciovat a podporovat změny v systému přípravy a profesního rozvoje pedagogů
 • aby povinnou součástí studia učitelství 1. stupně bylo studium anglického jazyka včetně didaktiky 
 • aby bylo umožněno nekvalifikovaným pedagogům získat potřebnou kvalifikaci 
 • k posílení významu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 • aktivně se účastnit na aktualizaci přípravy učitelů na PF 
 • vstoupit do jednání mezi PF a akreditační komisí, aby mohlo dojít ke změnám přípravy pedagogů (integrace, nové obory) 
 • vedoucí k vytvoření funkčního Kariérního řádu 

Oblast struktury vzdělávací soustavy

Iniciovat kroky
 • k podpoře postavení málotřídních škol v systému vzdělávání a nepodceňování jejich významu v něm 
 • ke snížení míry přímé pedagogické povinnosti ředitelů malotřídních škol 
 • vedoucí ke snížení podílu žáků odcházejících na víceletá gymnázia na 5% populačního ročníku 

Oblast financování

Sledovat kroky MŠMT v oblasti financování škol, zaujímat stanoviska a upozorňovat na potřeby škol a na dopady vznikající systémem financování

Normativně vymezit finance na administrativního pracovníka pro málotřídní školy

Oblast legislativy

Předložit MŠMT návrh modelového školního řádu

Iniciovat změnu zákona o pedagogických pracovnících
 • rozšíření uznání odborné kvalifikace ve smyslu prostupnosti mezi 1. a 2. stupněm základní školy ve stejných oborech vzdělávání 
Iniciovat jednání o legislativním snížení administrativní zátěže škol


Projednáno a schváleno účastníky 10. sněmu APZŠ ČR v Praze dne 23. listopadu 2010 

Programové záměry APZŠ ČR od 9. sněmu do roku 2010

1. Systém vzdělávání

 • Dostupnost vzdělávání, prostupná vzdělávací soustava zajišťují rovné šance na vzdělávání 
 • Možnost volby školy rodiči 
 • Obnovit odvětvové řízení školství 
 • Upravit vzdělávací systém tak, aby s všechny děti do 15-16 let vzdělávaly společně za ZŠ za předpokladu vnitřní diferenciace a individuálního přístupu k žákovi (k přijetí na víceletá gymnázia nutnost vyjádření odborníků - psychologů, dokládající "zralost -nezralost" či nadání a talent) 
 • Zvýšit společenský vliv na vysoké školy, aby jejich akreditované vzdělávací programy odpovídaly potřebám vývoje společnosti. 
 • Principy reformy vzdělávacího systému srozumitelně prezentovat veřejnosti, a to odborné a rodičovské. 

2. Obsah vzdělávání

 • Zachovat filozofii a systém dvouúrovňového kurikula (rámcové a školní vzdělávací programy) 
 • Za základní koncepční dokument považovat tzv.Bílou knihu, ze kterého musí vycházet záměry ke zlepšování našeho školství. 

3. Evaluace školství

 • V úzké spolupráci s profesními organizacemi pedagogů vytvořit evaluační nástroje a maximálně objektivní a motivační systém hodnocení žáků i škol, v tomto duchu vytvořit portfolio žáka. 
 • Změnit nebo rozšířit kompetence ČŠI o metodickou pomoc (kraje to příliš nevykonávají) 
 • Zajistit prostřednictvím MŠMT ochranu informací o školách, jež se týkají výsledky celostátního testování žáků. 

4. Vzdělávání učitelů - pregraduální a postgraduální

 • Magisterské studium učitelů. 
 • Na vysokých školách, které připravují na učitelské povolání, zvýšit podíl praxe, didaktiky, metodiky a psychologie. 
 • Při přijímacím řízení hodnotit též osobnostní předpoklady uchazečů o studium učitelství. 
 • Podpořit pedagogické fakulty ve snaze přizpůsobit náplň studia potřebám praxe tj. rozvíjet u studentů schopnost tvořit školní vzdělávací program a vyučovat podle něj, a pomoci jim najít způsob jak tuto změnu realizovat a získat pro ni akreditaci. 
 • Výrazně podpořit celoživotní vzdělávání, zejména další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 • Posílit jazykovou a počítačovou gramotnost učitelů, také jejich ekonomické vzdělání. 
 • Učinit cizí jazyk nedílnou součástí vzdělávacího oboru: učitel pro 1.stupeň a tím zaručit učitelům na 1.stupni aprobovanost pro výuku cizího jazyka. 
 • Uvést do života funkční kariérní systém ve školství, který posílí objektivitu v hodnocení učitele. 
 • Zvýšit nadtarifní složku platu, aby bylo možné odměnit nadstandartní práci učitelů. 
 • Ochránit učitele a školy od zbytečné administrativy - již jednou vytvořená data si mezi sebou mohou předávat úřady, zastavit neuváženou až nesmyslnou byrokratizaci školství. 

5. Podmínky a podpora práce učitelů

 • Zachovat právní subjektivitu škol. 
 • Je nutné vytvořit podmínky pro systematickou a klidnou práci škol a učitelů - neustále změny podmínek pro práci škol mohou vést k demotivaci. 
 • Vytvářet a zvyšovat bezpečné prostředí - pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky - na školách a v tomto smyslu učinit všechny potřebné kroky včetně návrhů na změny právních přepisů, ne však takových, které by vedly k byrokratickému řešení problémů. 
 • Vytvořit motivační a podpůrné nástroje, které zvýší šanci, že co největší množství rodin dostojí své odpovědnosti za výchovu a vzdělání svých dětí. 
 • Společenská role učitele musí mít i odpovídající ohodnocení, od slov přejít k činům - dosáhnout toho, aby byl učitelský plat srovnatelný s průměrnými platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. 

6. Financování školství

 • Zachovat normativní financování na dítě, žáka, studenta - zohlednit však znevýhodněné školy. 
 • Každoroční zvyšování financí ve státním rozpočtu - v kapitole školství (kap. §333), pokud vláda považuje vzdělávání za svou prioritu, je nutné dosáhnout alespoň 6% podílů HDP. Považujeme to do roku 2010 za reálné. 
 • Finanční prostředky, o které se případně bude zvyšovat rozpočet na vzdělávání, věnovat zejména na: 
  • růst nenárokových složek mzdy pedagogů
  • vzdělávání učitelů na fakultách (za stanovených podmínek)
  • zvyšování počtu pracovníků ve školách
   • v důsledku snižování úvazku některých pedagogů, kteří mají ve škole zajišťovat časově náročné úkoly a dnes to dělají při plných úvazcích (metodici prevence, koordinátoři školních vzdělávacích programů, předsedové odborných komisí)
   • v důsledku zaměstnávání profesionálů, kteří se soustřeďují na pomoc jakkoli handicapovaným žákům a žákům s potížemi ve vzdělávání (psychologů, speciálních pedagogů, asistentů učitele) 
   • v důsledku zaměstnávání servisních pracovníků, kteří by umožnili ředitelům škol věnovat se v podmínkách právní subjektivity (podle podmínek školy) především pedagogické problematice, administrativních pracovníků, ekonomů, pracovníků údržby, správců a podobných profesí.
  • rozvojové programy škol, kdy by se financovaly konkrétní aktivity a projekty, které by škola byla schopna popsat a realizovat ve prospěch školních vzdělávacích programů
  • výzkum v oblasti pedagogických věd. 

V Praze dne 26. ledna 2007 Účastníci 9. sněmu APZŠ ČR