O nás‎ > ‎

Stanovy APZŠ

STANOVY ASOCIACE PEDAGOGŮ ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.
 
Sídlo:
Základní škola Praha 6, Pod Marjánkou 2, 169 00 Praha 6, tel. 220 513 649 

VSP/1-2440/90-R

Změna stanov vzata na vědomí dne 23. 10. 2010 MV ČR

 
 
STANOVY
A
 
 1. Asociace pedagogů základního školství České republiky, o. s. (dále APZŠ) je nezávislá, demokratická, profesně zájmová organizace, která sdružuje pedagogické pracovníky z oblasti základního školství.   
 2. Jejím posláním je umožnit pedagogům z praxe ovlivňovat školskou politiku státu, krajů a obcí, vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání a organizovat akce zaměřené na odborný růst pedagogů v procesu dalšího vzdělávání
   
 3. APZŠ je samostatným právním subjektem, identifikační číslo 00571270.
   
 4. Statutárními orgány APZŠ jsou předseda, místopředsedové a hospodář.
   
 5. Sídlem APZŠ je Základní škola Praha 6, Pod Marjánkou 2, 169 00 Praha 6. 
ČLENSTVÍ
B
 1. Členství je dobrovolné, individuální nebo kolektivní.
   
 2. Členem může být:

  a)     jednotlivec, který se zabývá pedagogickou činností v oblasti základního školství nebo který se v instituci, organizaci či soukromě zabývá otázkami výchovy nebo vzdělávání

  b)    základní škola jako právnická osoba     

 3. Členství vzniká registrací člena příslušným orgánem asociace na základě jeho přihlášky.
   
 4. Členství zaniká:

  a)     na základě rozhodnutí člena

  b)    promlčením, uplyne-li doba pro zaplacení členského příspěvku            

  c)     zrušením na základě rozhodnutí orgánu APZŠ většinou přítomných členů za prokázané porušení etiky a morálky, která diskredituje učitelský stav; proti rozhodnutí se člen může odvolat k vyššímu orgánu APZŠ do l5 dnů

  d)    úmrtím

   
 5. Práva člena:

  a)     volit orgány APZŠ a být do nich volen

  b)    účastnit se akcí pořádaných APZŠ a využívat výhod, které organizace členům poskytuje

  c)     požádat o svolání sněmu, pokud pro svůj požadavek získá 30% základních klubů

  d)    podávat podněty, návrhy a připomínky související se školskou soustavou, výchovou a vzděláváním, jakož i s činností APZŠ

  e)     žádat od orgánů APZŠ jejich posouzení, objasnění a zodpovězení, případně požádat o účast na jednání orgánů po dobu projednávání jeho podnětu

  f)     být informován o činnosti všech orgánů APZŠ

   
 6. Povinnosti člena:

  a)     hájit stavovskou čest svým přístupem k učitelskému povolání

  b)    platit členské příspěvky ve stanovené výši a v určeném termínu

  c)     účastnit se práce APZŠ

Struktura APZŠ 
C

 
 1. Základní klub APZŠ

  a)       základní organizační jednotkou APZŠ je základní klub APZŠ (dále ZK), který je v přímém spojení s Republikovou radou APZŠ

  b)       ZK mohou vytvářet členové na pracovištích nebo z většího územního celku

  c)       nejvyšším orgánem ZK je valná hromada ZK, která volí radu a revizní komisi

  d)       členové nebo orgány APZŠ mohou vytvářet neformální struktury (tématické, předmětové a jiné)

 2. Krajské sdružení APZŠ

  a)       ZK vytvářejí krajské sdružení (jako koordinační centrum), které je partnerem odborů školství krajských úřadů a navrhují své zástupce do krajských školských rad

  b)       krajské sdružení (KS) svolává valnou hromadu zástupců ZK, která stanoví své priority v činnosti APZŠ na území kraje a která navrhuje svého zástupce do republikové rady APZŠ

  c)       KS volí radu krajského sdružení jako svého představitele

 3. Republiková rada APZŠ

  a)       řídí činnost organizace v období mezi sněmy

  b)       zajišťuje informovanost členů a zpětnou vazbu mezi členy a Republikovou radou         

  c)       zastupuje APZŠ navenek, je partnerem orgánům veřejné správy ve školství na všech úrovních

  d)       ze svého středu volí předsedu, místopředsedy a hospodáře APZŠ

  e)       svolává řádný, případně mimořádný sněm

  f)        závazným pro její práci je usnesení sněmu; zajišťuje jeho realizaci

  g)       za svou činnost odpovídá sněmu APZŠ, jemuž předkládá zprávu o činnosti a hospodaření

  h)        v období mezi sněmy může do Republikové rady kooptovat dalšího člena, případně náhradníka na uvolněné místo v Republikové radě

  i)         schází se zpravidla jednou za dva měsíce

  j)        v jednání navenek zastupuje APZŠ předseda a místopředsedové, případně jiný radou pověřený člen

  k)       může zvolit výkonný výbor Republikové rady, který řeší aktuální úkoly v období mezi jejími schůzemi, nebo vytvořit pracovní skupinu s dočasnou působností, v obou případech předkládají své závěry k projednání či dodatečnému schválení Republikové radě na její nejbližší schůzi

  l)         práce Republikové rady a jejich orgánů se řídí jednacím řádem

  m)     zajišťuje spolupráci s ostatními pedagogickými iniciativami a odborovým svazem

  n)       činnost Republikovou radou pověřených zástupců APZŠ v různých orgánech a seskupeních nesmí být v rozporu se stanovisky a návrhy orgánů APZŠ

  o)       v případě rozhodnutí, které spadá do kompetence sněmu, předloží ho Republiková rada k dodatečnému schválení následujícímu sněmu

  p)       v případě potřeby ustanovuje sekce

   
 4. Sněm APZŠ

  a)       je nejvyšším orgánem APZŠ, svolává jej Republiková rada nejméně jednou za 2 roky

  b)       volí Republikovou radu APZŠ a revizní komisi na dobu 2 let

  c)       schvaluje stanovy

  d)       schvaluje dokumenty pro činnost APZŠ

  e)       vymezuje pravomoci Republikové rady a dalších orgánů APZŠ

  f)        zřizuje pracovní skupiny (tématické, předmětové a jiné)

  g)       rozhoduje o členství APZŠ v širších seskupeních asociací

  h)       stanoví výši členských příspěvků a jejich použití

   
Evidence členů
D
Základní evidenci členů vede ZK. Republiková rada vede centrální evidenci a vydává členské průkazy.

 

Hospodaření APZŠ
E
 
1.      Zdrojem příjmu jsou členské příspěvky, případné dobrovolné příspěvky, dary, dotace a příjmy z vlastní činnosti.
 
2.      Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy. Podrobnosti k hospodaření a hospodářské evidenci stanoví sněm.
 
3.      Republiková rada zřizuje účet u peněžního ústavu, vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. 
 
4.      Právní úkony s účtem činí předseda, pověřený místopředseda a hospodář, a to i jednotlivě.
 
5.      Zásady pro rozdělení členských příspěvků mezi centrem a základními kluby stanovuje sněm.
 
6.      Hospodaření APZŠ a vedení příslušné dokumentace a evidence kontroluje revizní komise alespoň 2 x do roka. S výsledky seznamuje Republikovou radu.
 
 
Závěrečná ustanovení
F
 

1.      Toto znění stanov bylo schváleno 10. sněmem APZŠ konaným dne 23. listopadu 2010.

 

2.      Schválením těchto stanov pozbývají platnosti stanovy z r. 2007, registrované pod číslem VSP/1-2440/90-R u Ministerstva vnitra ČR.
 

 

Za správnost:  

Mgr. Jaroslav Štercl

předseda APZŠ