Vzdělávání

V rámci svých aktivit se asociace zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, které tématicky vycházejí především ze změny Národního kurikula.

Semináře jsou zaměřeny na nové metody a formy práce a jejich praktické využití na školách.

Smyslem těchto aktivit je mimo jiné pomoci prakticky realizovat teoretické záměry transformace školství. Kvalitu a pozitivní dopad seminářů je zaručen zkušenými lektory, kterými jsou především pedagogové z praxe.

V této aktivitě spatřuje asociace své dominantní poslání.

Asociace je akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT č.j. 19 120/05-25

Zájem o uskutečnění semináře zasílejte na adresu: stercl.j@seznam.cz (uvést téma a návrh termínu; obratem bude navázán kontakt s organizátorem).

Organizátor semináře bude za práci s tím spojenou odměněn.
Zobrazuje se 11 položek
Název seminářeCíl akceHodinová dotaceÚčastnický poplatek
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Název seminářeCíl akceHodinová dotaceÚčastnický poplatek
Autoevaluace školy Zdokonalit účastníky v metodách a formách, kterých lze použít při sebehodnocení školy hodnocení, motivovat je k zavedení autoevaluačního systému ve škole a poskytnout jim některé návody a inspiraci pro tvorbu vlastních evaluačních nástrojů. 8 hodin 700 Kč 
Cizinci na českých školách Zvládnout vytvářet individuální vzdělávací plán pro žáka s cizí státní příslušností, seznámit se s různými možnostmi "pomoci" při začleňování cizinců do české společnosti. 6 hodin 600 Kč 
Dopravní výchova ve školním vzdělávacím programu Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků, zvýšení jejich motivace hledat iniciativně nové formy a metody práce s žáky, poskytnout jim praktické návody k některým činnostem. 5 hodin 550 Kč 
Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků, zvýšení jejich motivace hledat iniciativně nové formy a metody práce pro žáky se speciálními potřebami, poskytnout jim praktické návody k některým činnostem. 6 hodin 520 Kč 
Hodnocení a klasifikace žáků Zdokonalit účastníky v metodách a formách hodnocení, v praktické aplikaci zásad používání různých forem hodnocení, v praktických postupech, jak žáky pomocí hodnocení motivovat k učení. 8 hodin 800 Kč 
Od školního vzdělávacího programu k vyučovací hodině Účastníci získají informace, které povedou ke zdokonalení v dovednostech souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem, např. v umění plánovat a evaluovat efektivitu své práce, vynaložené energie a času v každodenní činnosti. 6 hodin 700 Kč 
Projektové vyučování a tvorba projektů Zvládnout praktické použití metody a techniky projektového vyučování. Naučit samostatně připravit vyučovací projekt v praxi. 8 hodin 700 Kč 
Současné trendy v metodách a formách práce s žáky Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků při hledání nové formy a metody práce s žáky. 6 hodin 700 Kč 
Školní družina a školní klub ve školním vzdělávacím programu Zdokonalit účastníky v dovednostech souvisejících s volnočasovými aktivitami žáků v oblasti zájmového vzdělávání, vedoucími k individuálnímu rozvoji dovedností a schopností žáků s ohledem na jejich výchovně vzdělávací potřeby a zájmy. 6 hodin 700 Kč 
ŠVP ZV v praxi na málotřídních školách Praktické využití vytvořeného ŠVP ve vyučovacím procesu-. Plnění klíčových kompetencí v jednotlivých ročnících málotřídních škol a průřezových témat.. Tvorba tématických plánů, a jejich využití .  6 hodin 550 Kč 
Uplatnění průřezového tématu Environmentální výchova ve ŠVP ZV Absolvent semináře je schopen ukázat na příkladech možnosti postupného propojování, upevňování, rozšiřování i systematizace vědomostí a dovedností, získaných v různých oblastech ZV. Na konkrétních příkladech ukázat možnosti zařazení průřezového tématu Environmentální výchova, zejména v oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. 6 hodin 700 Kč 
Zobrazuje se 11 položek