Vzdělávání‎ > ‎

Současné trendy v metodách a formách práce s žáky

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání. Lektor zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (ale na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: kooperativnímu učení (týmové a skupinové spolupráci), globální metodě čtení a psaní, otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, projektovému vyučování.

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků při hledání nové formy a metody práce s žáky.

Hodinová dotace

6 hodin

Lektor

Markéta Králíčková ,Mgr. Dana Svobodová

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

20 - 30 účastníků, učitelů 1. a 2.stupně ZŠ.

Účastnický poplatek

700,-Kč
Comments