Vzdělávání‎ > ‎

Uplatnění průřezového tématu Environmentální výchova ve ŠVP ZV

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Účastníci kurzu budou seznámeni s pojetím průřezových témat jako formativních prvků základního vzdělávání a propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů.

Prezentace Environmentální výchovy jako průřezového tématu, vedoucího jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

V praktické dílně budou účastníci semináře uvedeni do řešení problému, jak zařadit průřezové téma Environmentální výchova do školního vzdělávacího programu.

Vzdělávací cíl

Absolvent semináře je schopen ukázat na příkladech možnosti postupného propojování, upevňování, rozšiřování i systematizace vědomostí a dovedností, získaných v různých oblastech ZV. Na konkrétních příkladech ukázat možnosti zařazení průřezového tématu Environmentální výchova, zejména v oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a příroda.

Hodinová dotace

6 hodin

Lektor

RNDr. Václav Sedláček

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

Skupina pedagogů pro 2. období (3. - 5. roč.) Skupina pedagogů pro 3. období (6. - 9. roč.), učitelé víceletých gymnázií

Účastnický poplatek

700,-Kč
Comments